Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

Святы́м мученикам Гу́рию, Само́ну и Ави́ву1

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

О, святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х (имена́), су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и презре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, Умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супругам любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х А́нгелов, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́м мученикам Адриа́ну и Ната́лии2

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

О, свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми (имена), и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, на́шествия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая Сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веков. Ами́нь.

Святы́м Петру́ и Февро́нии Му́ромским3

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

О, уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. Исхода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Спору́чница гре́шных»4

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Ве́м, вои́стину ве́м, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия, но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в и́х, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и а́з, гре́шный, прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О, Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми́ ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га Ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко То́й, Его́же родила́ еси́, Сы́н Тво́й, е́сть вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую ро́д христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стину бо не́сть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя́, постыде́ся когда́ и, Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бы́сть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне́, заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́, скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́, окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный вра́г похи́тити мя́ и́щет, но умоли́ о мне́ рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя́ от па́губы моея́; я́ко да и а́з со все́ми, получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне́ заступле́ние в жи́зни се́й и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Взыска́ние поги́бших»5

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х.

Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́.

Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Защитница Усердная, сострадательная Матерь Господа, к Тебе прибегаю я, презренный и самый грешный из всех людей. Услышь голос моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо беззакония мои выше головы моей, и я, как корабль в пучину, погружаюсь в море грехов моих.

Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычица, не отвергай меня, отчаявшегося и во грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на правый путь заблудшую несчастную мою душу. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всю надежду мою.

Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под покровом Твоим теперь, всегда и навеки. Аминь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Феодоровская»6

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю: бу́ди мне́ Ма́ти и Наде́жде, Покро́в и По́мощь и Заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Смоленская» («Одиги́трия»)

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

О, пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы»7

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и земли́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша к Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́; не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырям на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х; градоправи́телем му́дрость и си́лу; судия́м пра́вду и нелицеприя́тие; наста́вником ра́зум и смиренному́дрие; супру́гам любо́вь и согла́сие; ча́дом послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние и все́м на́м — ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдись на немощны́я лю́ди Твоя́: разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя очеса́ на́ша к зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия, и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чной жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница все́х, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте также:  Амулет (символ) вера, надежда, любовь: как носить

1Акафист святым мученикам Гурию, Самону и Авиву.3Акафист святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским.4Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Споручница грешных».5Преподобный Александр Свирский. Молитвы.7Святитель Димитрий Ростовский. Псалтирь Божией Матери.

См. также: Скорби, Прелюбодеяние, Семейная жизнь. Об испытаниях в нашей жизни

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-skorbi-o-nevernosti-supruga.html

Молитва о сохранении семьи и вразумлении мужа: источник душевной силы для женщины

Очень часто мужчины не радуют своих милых женщин. Они пускаются во все тяжкие: пьянство, наркотики, женщины легкого поведения, карты, домашнее насилие.

Некоторые мужчины заводят на стороне любовниц и потихоньку их посещают, думая, что никто ничего не заметит. Но женщина всегда почувствует по взгляду, прикосновению своего мужчины, что что-то не так, что-то произошло.

Знаю одну женщину, которая по запаху мужа знала, когда он совершал измену. Женщину не проведешь и не обманешь, особенно, любящую женщину, женщину-мать.

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

Не будет касаться причин измен, пьянства и прочих грехов наших мужчин. Если это уже произошло, если грехопадение стало фактом, а, вы верите, что вашего мужчину можно изменить (вразумить) в лучшую сторону, верите, что он есть заблудшая душа в потемках, то нужно действовать, спасать любимого.

К сожалению, некоторые женщины пытаются спасти своих мужей не церковными методами. Они, надеясь на лучшее, прибегают к следующему:

 • Одни начинают сами практиковать магические обряды, вычитанные в книгах типа А. Папюса «Практическая магия» и др. Скажу сразу, что это опасная практика. Вы можете навредить и себе, и мужу, и даже своим детям.
 • Другие активно посещают знахарок, ведьм, колдунов и экстрасенсов, чтобы сделать приворот на мужа. Да, есть сильные заговоры, и можно в некоторых случаях вернуть мужчину в лоно семьи. Но это будет уже не тот мужчина, что был раньше. Он не будет вас так любить, как раньше, все будет делать автоматически. Это будет реальный зомби. И как только действие заговора ослабнет, он снова сбежит от вас. Мне доводилось общаться с таким закодированным мужчиной уже после того, как чары были сняты. Страшные вещи он рассказывал…. Но это уже тема совершенно отдельной статьи.
 • И только правильно поступают третьи женщины, которые обращаются к православной молитве, знающие, что молитва о сохранении семьи и вразумлении мужа, прочитанная от души и чистого сердца, обязательно поможет в решении семейных проблем.

У кого женщины просят помощи в православии для сохранения семьи

   1. Наш Господь Иисус Христос.

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

Всегда, когда трудно, мы просим Бога о помощи. Господь не оставит вас, если, вы будете несколько раз в день читать молитву о сохранении семьи и вразумлении мужа.

   2. Матушка Пресвятая Богородица.

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

Есть специальная молитва о сохранении семьи и вразумлении мужа, обращенная к Матушке Богородице.

   3. Примером чистой семейной жизни для православных являются Святые Петр и Феврония.

До нас дошла повесть о жизни этих замечательных людей, которые прошли множество испытаний, а позже были канонизированы, то есть причислены к лику святых.

Если семья рушится и идет к разводу, то нужно читать эту молитву. Характерным отличием этой молитвы от других является то, что ее может читать и мужчина, если он не хочет распада семьи.

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

   4. Молитва Святой Матроне Московской о сохранении семьи.

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

Молитва о сохранении семьи и вразумлении мужа может читаться еще некоторым святым русской православной церкви. Читайте молитвы обязательно утром и вечером. Читайте молитвы про себя несколько раз на работе. И Господь, Матушка Богородица и православные святые, к которым вы обращаетесь, не оставят вас без помощи.

 • Только, пожалуйста, не забывайте, что желательно сходить в церковь, исповедаться и причаститься, и тогда чудодейственная сила молитвы увеличится в несколько раз, а вам самим после церковных таинств станет намного легче душевно.
 • И обязательно посмотрите проповеди Святейшего Патриарха Кирилла о семье и браке.
 • Да, поможет Вам Господь!
 • Молитва от пьянства сына (сильная)
 • Молитва о сохранении семьи сильная: обращаемся к святым за покровительством

Источник: https://religiya.temaretik.com/1095359902431054528/molitva-o-sohranenii-semi-i-vrazumlenii-muzha-istochnik-dushevnoj-sily-dlya-zhenschiny/

Самая сильная молитва от измены мужа

Измена — один из самых страшных грехов. О нём говорится в 10 Заповедях Господних: «Не прелюбодействуй».

Нередко случается так, что супруг может встречаться с другими женщинами, а жена, зная об этом, терпит ради семьи и детей и каждый раз прощает предательство со стороны любимого мужчины.

Если женщина больше не намерена это выносить и не планирует расставаться с супругом, то можно прочесть сильную молитву от измены мужа.

5 коротких, но очень сильных молитв от измены мужа

Первые 2 сильные молитвы от измены мужа читаются Николаю Чудотворцу, который является заступником всех тех, кто нуждается в помощи.

Николай Чудотворец, сохрани наш брак в честности, чтоб муж не изменял, веру не терял. Аминь.

Чудотворец Николай, молю тебя о мужней стойкости, отвадь измену чрез неловкости. Аминь.

Третью молитву нужно читать Господу нашему Иисусу Христу. Звучит она так.

Господи Иисусе Христе, от измены мужа защити, жить в разгуле строго запрети. Аминь.

Четвертая произносится перед иконой Матроны Московской.

Блаженная Матрона, исцели мужа от плотской слабости, воздай ему по вере радости. Аминь.

Пятая молитва посвящена Божьей Матери – заступнице всех женщин и детей.

Пресвятая Богородица, отведи от мужа искушения, и направь на православные стремления. Аминь.

Каждую молитву следует читать по 3 раза подряд, сердечно крестясь и уповая на Господа Бога.

Кому еще молиться, чтобы муж не изменял

Молитвы от измены супруга, текст которых можно скачать ниже, или прослушать в видео, также читаются:

 • Богородице у Ее иконы «Взыскание погибших», чтобы вразумить супруга;
 • Иоанну Златоусту, чтобы муж перестал изменять и вернулся к прежней жизни;
 • Силуану Афонскому, чтобы супруг быстрее одумался;
 • Марии Магдалине, чтобы в семье воцарился мир и покой;
 • Равноапостольной Ольге, чтобы в супружескую жизнь больше не вмешивались другие женщины;
 • Преподобной Мокрине, чтобы муж больше никогда не изменял и смотрел на других женщин.

Не забывайте о том, что молитва не окажет действия и не поможет в сложной ситуации, если в душе нет глубокой веры в Бога.

 Сильная молитва на разрыв мужа с любовницей

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

Измена в христианстве

Прежде чем читать сильную молитву от измены мужа, следует четко понимать, что она собой представляет с точки зрения христианства. Об этом грехе идется в 10 Заповедях Божиих из книги Ветхого Завета.

7 заповедь, которая звучит как «не прелюбодействуй», требует от христиан хранить брачный обет, то есть, быть верными друг другу, уважать, любить и ценить друг друга.

Этот закон распространяется не на какой-то определенный период времени, а на всю жизнь.

Так что, если муж — верующий человек, то уберечь семью от разрыва может напоминание об обещании, данном в церкви Самому Богу. Если люди живут на одной территории и растят детей — перед Господом они – законные супруги.

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

В современном мире общество стало снисходительно относиться к измене супругов. Многие думают, что физическая близость на стороне – грех нетяжелый, ведь это не убийство.

Интимные разговоры, сексуальные отношения уже не являются запретной темой. Сегодня престижно быть желанным. И если кто-то тебя вожделеет, то это хорошо, по современным меркам.

К сожалению, женщины ведут себя не лучше. Прекрасные представительницы человечества превратились в искательниц удовольствий. И чем больше на её счету мужчин, тем популярнее и привлекательнее она становится в своих глазах и глазах единомышленников.

А нужно ли прибегать к отворотам

Многие, вместо того, чтобы читать сильную православную молитву от измены мужа (на русском языке), прибегают к отворотам и приворотам. Стоит отметить, что ни первые, ни другие ничего общего с Богом не имеют. Наоборот, в христианстве колдовство, заговоры, заклинания и всякая магия запрещены.

Их приравнивают к тяжелейшим грехам. Кроме того, эти слова могут стать причиной ужасных последствий и испортить жизнь не только заказчику, но и исполнителю.

Самым страшным является изменение поведения человека, в сторону которого читались привороты и заклинания, а также его морального и физического состояния.

Слабые, в магическом смысле, люди могут сильно заболеть, и даже повстречаться со смертью.

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

Поэтому наилучшим вариантом будет прочтение сильной молитвы от измены мужа Николаю Чудотворцу, Иисусу Христу, Пресвятой Марии, или любому другому святому. Главное, чтобы слова ее произносились от чистой души и с открытым сердцем.

Помните: любое общение с бесами может привести к тому, что на Страшном Суде они потребуют отдать душу женщины, которая при жизни обращалась к магии и колдовству.

 Молитва, помогающая помириться с мужем после сильной ссоры

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

Как нужно молиться

5 сильных молитв от измены мужа (на русском языке) могут читаться не только в стенах храма, но и в условиях дома.

Главное, чтобы слова прошений произносились с глубокой верой внутри, добрыми помыслами, открытой и чистой душой. Ничего не должно отвлекать от общения с Богом.

Поэтому перед произнесением молитв лучше уйти в пустую комнату, где нет животных, работающей техники, детей и других членов семьи.

 Загрузка …

Настроиться на нужный лад, отвлечься от бытовых мыслей и хорошо расслабиться поможет горящая церковная свеча. Обязательно поставьте напротив икону святого, к которому будет обращена молитва.

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

Положение тела не имеет значения, как и то, кто читает молитву. Это может быть как и сама супруга, так и близкий ее человек, родственник.

Перед прочтением 5 сильных молитв от измены мужа (в какую фазу Луны читать, не имеет значения), нужно посетить церковь, помолиться у иконы святого, к которому она будет обращена, и поставить напротив свечу.

Источник: https://Molitvy.online/molitva/ot-izmeny-muzha/

Молитва о вразумлении мужа и скором возвращении домой

Семейная жизнь для наших современников все чаще превращается в тернистый путь. Особенно страдают молодые семьи.

Не имея духовного основания, строя отношения легкомысленно, не придерживаясь взаимных обязательств, они думают, что жизнь состоит из одних развлечений и удовлетворения собственных интересов.

Они считают, что говорить о долге, верности – излишне, стараясь искать удовлетворение желаний на стороне.

Но тяжелый период может наступить в жизни любой супружеской пары. Иногда единственный выход партнеры видят в разводе. Этот исход пугает женщину, так как она отлично понимает, что не только ее коснется сложная ситуация, прежде всего, пострадают дети. Женщина обращает свой взор в Небеса и ожидает помощи от Всевышнего.

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

Даже на первый взгляд в образцовых семьях муж может решить уйти из семьи. Причины могут быть различными, но женщине от этого не легче. Тогда супруге следует прибегнуть к молитве о вразумлении мужа и возвращении.

Читайте также:  Славянская руна перуна: значение прямой и перевернутой, фото, тату, связь с оберегом секира, использование в гаданиях

Конечно, просить у Господа благословения для супружеской жизни нужно каждый день, даже если все идет хорошо.

Просить о том, чтобы Бог сделал женщину мудрой женой, которая созидает свой дом, чтобы Господь помог строить взаимоотношения на основе любви и прощения.

Библия говорит, что «если Господь не созиждет дома, то напрасно трудятся строящие». Поэтому семью нужно не только строить, но и просить Всевышнего, чтобы Он созидал дом.

Молитвы о возвращении мужа в семью и его вразумлении следует возносить, прежде всего, Господу. Также читают молитвенные обращения к Богородице, Николаю Чудотворцу, Матроне Московской.

Обращаясь к Господу, нужно просить о спасении семьи, чтобы Отец Небесный наставил супруга на путь истинный, чтобы он был хорошим мужем и отцом.

Просите, чтобы Господь наставил мужа любить жену, чтобы помог простить обиды, даровал любовь и помог служить друг другу в соответствии со Словом Божьим.

Вознося в небо молитвы, помните, что у Господа есть выход, и Он поможет пройти все испытания и тягости. Уповая на Всевышнего, старайтесь привести ваши отношения в соответствии с Писанием.

Разбирайтесь в причинах, приведших к столь тяжким последствиям. Главное – не опускайте руки, продолжайте бороться за свое счастье и счастье детей. Помните, что построение семьи – нелегкий труд.

Надо научиться поступаться своими интересами, прощать, принимать супруга таким, какой он есть. Создатель всегда будет рядом с вами в то время, когда вы будете переживать тяжелые времена.

Если в вашем сердце будет крепкая вера и упование на Господа, Он способен воскресить семью даже из пепла.

Во время молитвенного обращения к Всевышнему следует сохранять покаянный настрой, нельзя вымещать обиды на мужа.

Даже если он сильно обидел вас, был неверен, нужно молиться и заступаться за него перед Спасителем. Нельзя просить наказать мужа, сердце обманутой жены должно быть свободно от мести.

Просите, чтобы Господь простил нерадивого супруга, и прощайте сами. Только ваши молитвенные обращения могут ему помочь.

Молитву о том, чтобы гулящий муж перестал изменять, можно адресовать Иоанну Златоусту.

Видео «Как вернуть мужа в семью?»

В этом видео священнослужитель расскажет, какие молитвы помогут вернуть мужа в семью и сохранить крепкие отношения.

Текст молитвенного обращения

Господи, Царю Небесный, Утешителю, помоги мне в деле благом, в спасении моей семьи. Услышь меня, грешную и недостойную, в час сей молящуюся к Тебе. Со слезами на глазах, молю Тебя: вразуми раба Божьего (имя), мужа моего. Собери заблудшего, и на путь правый наставь. Наставь его быть хорошим и достойным мужем для жены его.

Возбуди в сердце раба Божьего (имя) любовь ко мне, жене его, и покажи всю тленность его деяний. Растопи холодность его, воскреси его любовь. Не дай разрушить семью, подари нам семейное благо.

Господи, огради мужа моего от диявольского искушения и греховной жизни. Наипаче же осени и огради раба Божьего (имя) от всяких напастей и лукавых демонов, желающих пожерты его и свести во ад жива.

Наставь мужа моего жить по заветам Твоим: любить жену свою, заботиться о ней и нести за нее ответственность. Вразуми раба Твоего (имя) начать все с начала, позабыть и простить все обиды на меня.

Господи, всем сердцем молю Тебя, не дай распасться нашей семье. Скрепи меня и мужа моего. Даруй нам любовь к друг другу, терпение и силу жить вместе по заповедям Твоим. На помощь Твою уповаю, Господи. Аминь.

Источник: https://MoiMolitvy.ru/molitva/na-vse-sluchai-zhizni/o-vrazumlenii-muzha-1030/

Церковная молитва чтобы любимый не изменял — Молитвы

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

Измена — самая сильная форма предательства со стороны близкого человека. Она навсегда портит даже самые стойкие отношения, разрушает доверие. Изменить может как муж, так и жена, поэтому для сохранения семейного счастья можно читать различные молитвы, которые помогут сохранить брак.

Как работают молитвы на сохранение семьи

Вас не должен останавливать тот факт, что вы не так часто посещаете храмы. Даже если это так, главное — молиться искренне, от всего сердца. Тогда просьба обязательно будет услышана Господом.

При помощи такой молитвы можно не только сохранить семью, но и предотвратить ссоры. Её можно возносить и после скандалов. Все потому, что во время чтения священного текста вы обращаетесь к Господу с просьбой о вразумлении своей второй половинки и спасении ее от необдуманных действий, из-за которых ваша семья может быть разрушена.

При помощи молитвы вы защищаете человека от глупых мыслей. Главное, иметь чистые помыслы, тогда ни одна искусительница не сможет забрать у вас вашего супруга. Даже сильная молитва от измены мужа не принесет никакого эффекта, если молиться неискренне.

Как спасти от блуда мужа

Перед тем как будет прочитана молитва женщина должна выполнить несколько условий.

 1. На время чтения молитвы она должна остаться в полном одиночестве. Никто не должен потревожить ее в это время.
 2. Если чтение предполагает наличие каких-либо атрибутов: икон, свечей, их необходимо подготовить заранее.
 3. Больший эффект принесет ритуал, если оба супруга крещеные, но даже если это не так, ничего страшного.

Мольба Косме и Дамиану

Молитва против измены мужа Косме и Дамиану одна из самых сильных. Сила этих святых поможет сохранить крепкие отношения в браке. Она помогает излечить душевную рану, которая появляется в результате предательства со стороны любимого парня.

«К вам, святии безсребренницы и чудотворцы Космо и Дамиане, яко к скорым помощником и теплым молитвенником о спасении нашем мы, недостойнии, преклонше колена, прибегаем и припадающе усердно вопием: не презрите моления нас грешных, немощных, во многая беззакония впадших, и по вся дни и часы согрешающих.

Умолите Господа, да прибавит нам, недостойным рабом Своим, великия и богатыя Своя милости: избавите нас от всякия скорби и болезни, вы бо прияли есте от Бога и Спаса нашего Иисуса Христа неоскудную благодать исцелений, ради твердыя веры, безмезднаго врачевания и мученическия кончины вашея Ей, угодницы Божии, не престайте молящеся за ны, с верою к вам притекающия: аще бо по множеству грехов наших и несмы достойни милосердия вашего, обаче вы вернии подражателие человеколюбия Божия суще, сотворите молитвами вашими, да плоды достойны покаяния приносяще, и в вечный покой достигнем, хваляще и благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Ритуал на верность

Можно провести небольшой молитвенный ритуал, но только лучше всего делать это в полнолуние.

 1. На столе разместите икону с изображением лика Пресвятой Богородицы. Потребуется свеча, которую необходимо заранее приобрести в храме. Ее нужно разместить рядом с иконой на столе, а в самом центре стола должен быть положен рушник, который был на церемонии вашего бракосочетания. Если его у вас не осталось, можно использовать любую другую вещь, которая имеет отношение к этому событию.
 2. Поверх этого рушника (или другой выбранной вещи) должна быть поставлена ваза из хрусталя. Ее нужно будет наполнить водой до самого верха и добавить немного святой воды.
 3. На полу постелите полотно квадратной формы черной расцветки. В его середине должна быть цепь, которая располагается так, чтобы получился круг, который обязательно должен быть замкнутым. Цепь лучше выбрать подлиннее, чтобы внутри образованного круга могла поместиться обувь вашего любимого мужа.
 4. Снимите свою обувь. Вашу левую ногу поставьте на тот угол квадрата, который указывает в восточном направлении.
 • После этого 7 раз прочтите молитву «Отче Наш», а затем — священный текст с обращением к Деве Марии:
 • «Отче наш, Иже еси на небесех,
 • Да святится имя Твое,
 • да приидет Царствие Твое,
 • да будет воля Твоя,
 • яко на небеси и на земли.
 • Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
 • и остави нам долги наша,
 • якоже и мы оставляем должником нашим;
 • и не введи нас во искушение,
 • но избави нас от лукаваго.
 • Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
 • Аминь.

После того как молитва от измены мужа будет прочитана, необходимо умыться при помощи той воды, которой была наполнена хрустальная ваза, а ее остатками окропить обувь мужчины, использованную в ходе ритуала. Цепь нельзя разъединять. Ее нужно аккуратно перенести на порог и положить под коврик.

Текст о вразумлении мужа

Вразумить любимого мужчину и направить на правильный путь, предотвратить измены с его стороны можно при помощи других святых текстов. Перед тем как приступать к их прочтению, важно обратить внимание на несколько правил:

 • сходите в храм и покайтесь перед иконой, на которой изображен лик Спасителя;
 • можно остаться на исповедь;
 • православная молитва Всевышнему от измены мужа может читаться как в церкви, так и дома.

«Господи, Царь Небесный, Утешитель, помоги мне в деле благом, в спасении моей семьи. Услышь меня, грешную и недостойную, в час сей молящуюся к Тебе. Со слезами на глазах, молю Тебя: вразуми раба Божьего (имя), мужа моего. Собери заблудшего, и на путь правый наставь. Наставь его быть хорошим и достойным мужем для жены его.

Возбуди в сердце раба Божьего (имя) любовь ко мне, жене его, и покажи всю тленность его деяний. Растопи холодность его, воскреси его любовь. Не дай разрушить семью, подари нам семейное благо. Господи, огради мужа моего от диявольского искушения и греховной жизни.

Наипаче же осени и огради раба Божьего (имя) от всяких напастей и лукавых демонов, желающих пожерты его и свести во ад жива. Наставь мужа моего жить по заветам Твоим: любить жену свою, заботиться о ней и нести за нее ответственность. Вразуми раба Твоего (имя) начать все с начала, позабыть и простить все обиды на меня.

Господи, всем сердцем молю Тебя, не дай распасться нашей семье. Скрепи меня и мужа моего. Даруй нам любовь к друг другу, терпение и силу жить вместе по заповедям Твоим. На помощь Твою уповаю, Господи. Аминь».

Эта молитва о вразумлении мужа от измен читается трижды, после чего необходимо 3 раза перекреститься. Важно, чтобы вы смогли уединиться в одной из комнат, если молитвенные строки читаются дома. Если мужчина действительно любил вас, его мысли будут приведены в порядок.

Что делать при неверности супруги

В семьях не только муж может стать тем, кто способен на измены. Нередко жена может разрушить брак. Если это произошло или вы просто хотите уберечь женщину от таких поступков и сохранить брак, можно обратиться к молитве против предательства Николаю Чудотворцу.

Читайте также:  Заговор чтобы пошли месячные: ритуал от Ванги, вызов и результат обряда, последствия

Обращение против предательства к Николаю Чудотворцу

Перед тем как приступать к чтению молитвенного текста, посетите храм и приобретите там 6 церковных свечей. Одну из них обязательно поставьте возле иконы этого святого. Стоя перед иконой Николая Чудотворца, перекреститесь и прочитайте трижды сильную православную молитву:

«Николай Чудотворец, Божий Угодник. Образумь супругу гулящую, да обретет она веру настоящую. Ниспошли ей помыслы чистые, чтоб измену презрела, на жизнь тоскливо не смотрела.

Прости меня за грехи, что содеял по разумению, нетерпению и самомнению. Запрети ей от семьи отдаляться, в наготе босой к мужчинам являться. Пусть вернется, все конфликты уладятся, между нами отношения наладятся.

Славлю Господа, смиренно молюсь, и прогневать его страшно боюсь. Да будет воля твоя. Аминь».

Наберите святой воды и вернитесь домой. Дождитесь, пока вашей супруги не будет дома и начинайте молиться. Запритесь в одной из комнат, будьте уверены, что никто не станет тревожить вас.

На столе разместите икону Николаю Чудотворцу, а возле нее зажгите 3 свечи. Принесенную святую воду вылейте в графин и тоже поставьте на стол. Еще раз прочитайте те самые строки, что и в храме.

По завершению трижды перекреститесь. Дождитесь, пока свечи догорят. Оставшиеся огарки необходимо собрать и отнести в церковь. Выпейте немного святой воды из графина.

Прошения о вразумлении жены

 1. Если жена изменяла, то при помощи молитвы о вразумлении еще можно спасти вашу семью.

 2. «О, угодницы Божии, благовернии княже Петре и княгине Февроние, к вам прибегаем и к вам со упованием крепким молимся: вознесите о нас, грешных (имена), святыя молитвы ваши ко Господу Богу и испросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние.
 3. Исходатайствуйте нам у Царя Небеснаго житие благополучное и добрую христианскую кончину.

Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, но будите о нас приснии предстателие ко Господу, и сподобите нас помощию вашею спасение вечное получити и Царствие Небесное унаследовати, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога во веки веков».

Можно вознести молитву Пресвятой Богородице о своей жене. Она поможет привести мысли любимой женщины в порядок и уберечь ее от губительных для брака поступков. Лучше читать эту молитву в храме перед образом Девы Марии:

«Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательница, скорбящих радосте, обидимых покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь».

Еще одна святая, которой можно вознести молитву — Матушка Матрона.

«О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи.

Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва от измены любимого мужа или жены обязательно поможет вам сохранить в своей семье счастье и любовь. Главное, открыть свое сердце, тогда все обязательно получится.

 • (1 1,00

Источник: https://verawboga.ru/cerkovnaya-molitva-chtoby-lyubimyj-ne-izmenyal.html

5 сильных молитв от измен мужа

В фильмах жизнь главных героев красива и беззаботна после признания в любви. А семейные проблемы становятся предметом веселья в комедийных сериалах. Между тем, в браке мы сталкиваемся со многими проблемами.

Старец Паисий Святогорец говорил, что семья — наша возможность взять на себя подвиг, равный подвигу святых подвижников-монахов. Ведь в семье мы оказываемся рядом с человеком, который воспитывался в отличных от нашей жизни условиях, имеет другие привычки.

Пять молитв, которые мы приготовили, помогут вам, как никакой заговор не поможет.

Однако верно и то, что семья — малая Церковь. И основные пути спасения — семейная жизнь и жизнь в монашестве. Только они наиболее благоприятны для выращивания необходимых каждому человеку добродетелей терпения и смирения.

Конечно, измена в семье – трагедия для любого человека. Однако измена или сильное подозрение на измену, уход мужа к любовнице — просто катастрофа в жизни женщины.

Это сильный удар по ее самолюбию, по детям  и ее авторитету перед детьми, по стабильности и финансам.

Поэтому жена может молиться о мире в семье, вразумлении мужа, не делать заговор, но не опускать сильно свое женское самолюбие, ведь измена — неуважение.

Почему изменяет муж

Увы, идеология потребления внушает многим мужчинам не беречь любовь и не быть признательными женам за семейный очаг, а искать развлечений и более «престижных», более молодых спутниц. Так случается измена. Иногда они хотя бы не покидают семью навсегда — но и в этом случае открывшаяся измена должна заставить жену сильно задуматься над семейной жизнью.

Еще одной причиной, чтоб думать о разводе и изменять дома, может быть остывание страсти: по прошествии первой влюбленности и забвении свадебной романтики мужчина и женщина не знают, что делать. Бывает и изменять муж начинает от этого.

Пять 5 сильных молитв помогут вам без всяких заговоров, чтоб успокоиться и отдать ситуацию в руки Божии, но и нужно думать о построении семьи и отношений.

С древних времен христиане молятся многим особым святым о сохранении и обретении семейного счастья. Есть сильный ряд святых покровителей семьи и брака, к которым традиционно обращаются без заговоров, но с молитвой, за помощью вопросах и трудностях, связанных с разными аспектами семейной жизнью, зачатием и рождением детей, беременностью, если случилась измена.

Святителю Николаю молятся и разведенные из-за измены и не только женщины, которые желают вновь обрести семью, на сей раз счастливую, и вдовы — Церковь не запрещает выходить замуж вновь, хотя это и не совсем хорошо, ведь в Таинстве Венчания соединяются души людей, чтобы встретиться даже в ином мире. Но измена мужа — сильный повод и разрешение Церкви развестись.

Молитва от измены: мужа, жены, о вразумлении

Читайте пять 5 молитв о муже и семье, и первая из них — молитва святителю Николаю, если изменяет муж, можно по тексту ниже:

«О святитель Николай, угодник Божий! Ты в земной жизни не отказывал людям в просьбах, не откажи и мне (имя) — да пошлет Господь мне счастливый брак по молитвам Твоим. Верю, что по воле Божией моя жизнь устроится к лучшему. Аминь».

Посетите храм или молитесь дома перед иконами Господа Иисуса Христа, Ангела-Хранителя и Божией Матери Казанской. Благодарите Господа. Чтобы обрести Божий дом, помощь Господа также обратитесь к вашему Ангелу-Хранителю — это спутник и сильный помощник, который есть у каждого человека после Крещения, без всякого заговора продолжайте чтение пяти 5 молитв:

«Славя и благодаря Бога нашего, Единого Господа Иисуса Христа за милость и волю Святую Его, взываю и к тебе, о святой Ангел-Хранитель мой, Божественный воин, дарованный мне Богом от Крещения, чтобы ты помог мне. Молитву о помощи и благодарение за твое заступничество посылаю тебе. Ходатайствуй за меня перед Господом, я же прославлю тебя во веки и всегда буду благодарна тебе, Ангел-Хранитель мой!»

Что делать жене, если муж уходит из дома

Одна из святых заступниц обиженных, покровительниц брака — святая Матрона Московская, прославившаяся чудотворениями уже в ХХ веке.

Чтобы молиться святой Матроне о возвращении мужа, можно читать молитву онлайн по тексту ниже:

«Все видят великую реку исцелений и чудес, которая течет по твоим молитвам и благодати Божией, о мать всем Матрона Московская, помоги мне по молитве к тебе! Хромые ходят, парализованные и лежачие больные исцеляются, одержимые злыми духами получают освобождение.

Всех страдающих и больных, устремляющихся к тебе, святая Матронушка, как к источнику чудес, ты обильно поишь водой благодати. Дай и нам быть утешенными и исцеленными, чтобы сердцем радостным петь тебе: Радуйся, праведница, посланная нам от Бога; Радуйся, исцелительница, все недуги наши исцеляющая.

Радуйся, помогающая нам душеполезными советами в словах твоих и в сердцах наших говорящая; Радуйся, отвечающая на все наши сомнения и недоумения. Радуйся, изгоняющая злых духов от одержимых людей; Радуйся, направляющая нас на истинный жизненный путь, ведущий к Богу.

Радуйся, блаженная мать наша Матрона, великая чудотворица».

Читать молитву из 5ти сильных о семье Петру и Февронии можно онлайн:

«Святые супруги праведные, благочестивые Петр и Феврония, молящие за каждого страждущего и в помощи Господней нуждающегося! Отведите от дома нашего горести, раздор и склоки, сохраните брак наш, благословенный Господом.

Как вы жили в мире и согласии, помогите так жить и нам с супругом, служить Господу Богу нашему и исполнять Его наставления, в Царствие же Его Небесное вместе по смерти войти. Надеюсь всем сердцем на вашу милость и ваше заступничество о семье нашей пред Господом Вседержителем. Не оставьте нас, супругов (имена, например, Ивана и Марию), в печали, не оставляйте нас и в радости.

Благословите нас на семейную жизнь праведную и угодную Господу Богу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Читайте утром и вечером 5ю молитву Божией Матери о вашей семье:

«Пресвятая Владычица моя Богородица, возьми семью мою под Свой Покров. Всели в сердца супруги (супруга) моего и наших детей мир, любовь и все доброе. Помоги, Матерь Божия, чтобы мы вместе прославляли имя Твое и Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитвами всех святых и Своей Пречистой Матери да хранит вас Господь!

Источник: https://www.o-vere.ru/5-silnyx-molitv-ot-izmen-muzha.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector