Молитва святым царственным страстотерпцам романовым

Иконы святых царственных страстотерпцев

Молитва святым Царственным Страстотерпцам Романовым

СПРАВКА:

Император и его семья канонизированы в лике страстотерпцев. 

Страстоте́рпец — так называются в Православной Церкви вообще все христианские мученики, которые претерпели страдания (страсть, греч. πάθος, πάθημα, лат. passio) во имя Иисуса Христа.

Но преимущественно же это наименование относится к тем святым, которые приняли мученическую кончину не за христианскую веру, в отличие от мучеников и великомучеников, возможно даже от своих близких и единоверцев — в силу их злобы, корыстолюбия, коварства, заговора.

Соответственно, в данном случае подчёркивается особый характер их подвига — беззлобие, что является одними из заповедей Иисуса Христа. Так, в частности, нередко именуются святые мученики Борис и Глеб, святой Димитрий Угличский, преподобный Дула, живший в V веке.

В 2000 году последний российский император Николай II и его семья, расстрелянные по решению Уральского Совета в 1918 году, были канонизированы в лике страстотерпцев.

 • Кратко подвиг страстотерпчества можно определить как страдание за исполнение Заповедей Божьих (Заповеди Иисуса Христа и Заповеди Закона Божьего), в отличие от мученичества — которое является страданием за свидетельство веры в Иисуса Христа (веры в Бога) во времена гонений и при попытках гонителей заставить отречься от веры (из Википедии).
 • Соответственно, в данном случае подчеркивается особый характер их подвига — беззлобие и непротивление врагам.
 • В 1928 году они были причислены к лику святых Катакомбной церкви.

В 1981 году они были прославлены Русской Зарубежной Церковью. 20 августа 2000 года они были причислены РПЦ к лику святых новомучеников и исповедников Российских, явленных и неявленных.

День памяти: 4 (17) июля — день расстрела.

Молитва святым Царственным Страстотерпцам Романовым

Романовская иконография очень интересна в силу того, что еще не выработан единый канон написания их образов.  Поэтому каждый иконописец творит так, как он считает нужным.   Первыми стали западные иконописцы и именно за рубежом чаще всего можно найти иконы Романовых.  Теперь же и в России почти в каждом храме есть своя икона, посвященная страстотерпцам-мученикам Романовым.

К святости членов царской семьи и их приближенных шли многие годы — их служение России выражалось в благих делах и милосердии.

   Так во время войны и дочерей Романовых и саму императрицу часто можно было увидеть в госпиталях и лазаретах, в приютах и богодельнях.

   Великая княгиня Елизавета Федоровна отказалась от мирской жизни в пользу помощи бедным и обездоленным.   Их примеру следовало и ближайшее окружение.

Молитва святым Царственным Страстотерпцам РомановымСВ. ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ с иконой Божией Матери ДЕРЖАВНАЯ serafim-library.narod.ru

 1. Молитва святым Царственным Страстотерпцам РомановымИкона святых Царственных Страстотерпцев, изготовлена сестрами Ново-Тихвинского женского монастыря по заказу Московского Кафедрального Богоявленского патриаршего собора.
 2. Молитва святым Царственным Страстотерпцам Романовым

Вторая икона аналогично.   Автор Филипп Москвитин.   Храм Святителя Николая Чудотворца в Бирюлево. Она мироточит.

Молитва святым Царственным Страстотерпцам Романовым

Очевидны две тенденции иконописцев: первая — переодевать царскую семью в древнерусские одеяния 16-17 веков, и тогда иконы опознаются по усам Николая да количеству персон на доске.   Больше ничем они не отличаются от прочих изображений каких угодно святых.

Вторая тенденция — оставить их в одежде начала ХХ века, причем подчас в военной форме и передниках медсестер.   Но иконописцев, видимо, смущает получающаяся стилевая несообразность — нимбы плохо сочетаются с кителями, поэтому чаще попадается первый вариант.

 • Молитва святым Царственным Страстотерпцам РомановымМолитва святым Царственным Страстотерпцам Романовым Икона с портретами семьи царственных мучеников
 • Молитва святым Царственным Страстотерпцам РомановымМолитва святым Царственным Страстотерпцам Романовым
 • Икона «Святые царственные мученики»
 •  икона святых царственных мучеников

 Святые царственные мученики.   Они все одеты в белое — белый цвет это символ того, что они в царствии небесном, обозначение нетварного света.   В небесах над ними Державная икона Божьей Матери.

   Державная богоматерь — одна из официально «чудотворных» икон Богородицы собственно российского происхождения; была обретена, согласно донесению митрополита Московского Тихона, 2 марта 1917 года в подвале Вознесенской церкви Коломенского.

  На иконе — изображение Христа на коленях у Богородицы, в руках Девы — царские регалии, скипетр и держава.

По мнению ряда православных, символическое значение явления иконы «Державная» состоит в том, что гибель конституционной монархии России послана народу в наказание, но сама Богородица хранит символы царской власти, что даёт надежду на покаяние и возрождение России и русского государства.

Иконографические образы царя-мученика Николая II

Образ Царя Николая II был написан в Америке в 1997 году, на восьмидесятой годовщине свершения кровавой революции в России.

   Написал его православный иконописец Павел Тихомиров для одной благотворительной организации.

   С иконы делались цветные литографии, а вырученные от их продажи средства направлялись на помощь нуждающимся в Россию…   Эта икона мироточила во многих храмах

 1. Икона «Святой мученик Николай в житиях»
 2.  МОЛИТВЫ Святым Царственным мученикам:
 3. Молитва покаянная, читаемая в день убиения царской семьи 4 / 17 июля
 4. Благословен еси Господи Боже Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, яко праведен еси о всех, яже сотворил еси нам, и вся дела Твоя истинна и правы путие Твои, и вей Суды Твои истинни, и судьбы истинни сотворил еси по всем, яже навел еси на ны, яко согрешихом и беззаконновахом отступивше от Тебе, и прегрешихом во всех, и заповедей Твоих не послушахом, ниже соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам, да благо нам будет, и предал еси нас в руки врагов беззаконных, мерзких — отступников, человеком неправедным и лукавнейшим паче всея земли.

И ныне несть нам отверсти уст, спуд и поношение быхом рабом Твоим и чтущим Тя.   Не предаждь же нас до конца имени Твоего ради и не разори завета Твоего, и не остави милости Твоея от нас, яко, Владыко, умалихомся паче всех язык и есмы смирени по всей земли днесь, грех ради наших и несть во время сие начальника, пророка и вождя.   И ныне возследуем всем сердцем и боимся Тебе и ищем лица Твоего, не посрами нас, но сотвори с нами по кротости Твоей, и по множеству милости Твоея, и молитв ради Пречистыя Матери Твоея и всех святых Твоих, изми нас по чудесем Твоим, и даждь славу имени Твоему, Господи, и да посрамятся вей являющий рабом Твоим злая, и да постыдятся от всякия силы и крепость их да сокрушится, и да разумеют вси, яко Ты еси Бог наш, един и славен по всей вселенной.   Аминь.

Молитва святым Царственным страстотерпцам царю Николаю, царице Александре, цесаревичу Алексию, царевнам Ольге, Татиане, Марии и Анастасии

Что вы наречем, о святии страстотерпцы Царствении, Царю Николае, Царице Александро, Цесаревиче Алексие, Царевны Ольго, Татиано, Марие и Анастасие! Славы ангельския сподоби вас Христос Господь и нетленных венцев во Царствии Своем, наш же ум и язык недоумеет, како восхвалити вас по достоянию.

Молим вас с верою и любовию, помозите нам с терпением, благодарением, кротостию и смирением нести крест свой, надежду на Господа возлагающе и вся в руце Божии предающе. Научите нас чистоте и целомудрию сердечному, да, по глаголу апостола, всегда радуемся, непрестанно молимся, о всем благодарим. Согрейте сердца наша теплотою любве христианския. Болящия уврачуйте, юныя наставите, родители умудрите, скорбящим даруйте отраду, утешение и надежду, заблуждшия к вере и покаянию обратите.   Защитите нас от козней лукаваго духа и от всякия клеветы, напасти и злобы. Не оставите нас, заступления вашего просящих.   Умолите Всемилостиваго Владыку и Пречистую Деву Богородицу Марию за державу Российскую! Да предстательством вашим укрепит Господь страну нашу, да ниспослет нам вся благопотребная к жизни сей и сподобит Царствия Небеснаго, идеже вкупе с вами и со всеми святыми земли Российския прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.   Аминь.

Молитва Царственным Страстотерпцам

О, святый страстотерпче царю мучениче Николае!   Господь тя избра помазанника Своего, во еже милостивно и право судити людем твоим и хранителем Церкве Православныя быти.   Сего ради со страхом Божиим царское служение и о душах попечение совершал еси.   Господь же, испытуя тя, яко Иова Многострадальнаго, попусти ти поношения, скорби горькия, измену, предательство, ближних отчуждение и в душевных муках земнаго царства оставление.   Вся сия ради блага России, яко верный сын ея, претерпев, и, яко истинный раб Христов, мученическую кончину прием, Небеснаго Царства достигл еси, идеже наслаждаешися Вышния славы у Престола всех Царя, купно со святою супружницею твоею царицею Александрою и царственными чады Алексием, Ольгою, Татианою, Мариею и Анастасиею. Ныне, имея дерзновение велие у Христа Царя, моли, да простит Господь грех отступления народа нашего и подаст грехов прощение и на всякую добродетель наставит нас, да стяжим смирение, кротость и любовь и сподобимся Небеснаго Царствия, идеже купно с тобою и всеми святыми новомученики и исповедники Российскими прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.   Аминь.

материалы использованы с сайтов —

Источник: http://www.nikolaj2.tw1.ru/index.php/chudesa-tsarstvennykh-muchenikov/ikony-svyatykh-strastoterptsev

Молитва святым Царственным Страстотерпцам Романовым

Основанием для канонизации царской семьи, возведения в ранг мучеников последнего русского императора Николая II, его супруги Александры Федоровны и их детей, послужила казнь без суда в 1918 году в помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге по причине государственного переворота.

Процесс канонизации был очень сложным и противоречивым. Служители Православной Церкви и простые люди приводили большое количество аргументов как «за», так и «против» данного действия.

В связи с такими сложностями окончательное решение было принято только в 2000 году.

Духовный подвиг царя и его семьи был отмечен как истинное проявление смирения и следование заповеди божьей и вознагражден причислением всей семьи к лику святых Страстотерпцев.

Помимо самого царя Николая и его семьи, к лику мучеников также были причислены другие представители династии Романовых, которые были убиты на следующий день после казни императорской семьи. В православной церкви их назвали Алапаевскими мучениками.

Молитва святым Царственным Страстотерпцам Романовым

Алапаевские мученики

В Православной Церкви термином «страстотерпцы» называли всех христианских мучеников, которые умерли насильственной смертью или претерпевали страдания во имя Иисуса Христа. В отличие от великомучеников эти люди приняли свою смерть не во имя веры, но они также причисляются к лику святых. Поскольку они следовали одной из заповеди Иисуса Христа — беззлобию характера и всепрощению.

Практически сразу после расстрела Николая II, его семьи и приближенных в народе начали возникать волнения. Их инициаторами были люди, искренне почитавшие погибшего императора. Они восхищались его мужеством и духовным подвигом, а также почитали его супругу и детей, которые остались с ним до самого конца.

Даже те, кто был недоволен политикой Николая II, не стали радоваться, а искренне скорбели о смерти царицы Александры Федоровны и ее детей. Трагическая смерть последних и вызвала серьезные возмущения среди религиозной общины.

Характерное для простого народа уважение к императору, его трагическая гибель от рук врагов, жалось к невиновным детям и супруге — все это стало основой для причисления царской семьи к мученикам, а не к жертвам политической борьбы.

Были также другие серьезные аргументы за канонизацию.

 1. Обращение целых групп верующих к различным епархиям. Несколько десятков тысяч людей обратились с просьбами о скорейшем причислении Николая II и его семьи к лику святых.
 2. Подтверждения о чудотворности и помощи от молитв к царственным мученикам.
 3. Личная высокая духовность и искренняя вера царя, который уделял достаточно много внимания нуждам церкви и благотворительности.
 4. Высокая религиозность и следование праведным заветам всей царской семьи.
 5. Невмешательство Николая II в дела церкви.
 6. Благотворительные действия императрицы и ее дочерей во время войны.

Молитва святым Царственным Страстотерпцам Романовым

Однако, имелись и противники причисления семьи Николая II к лику святых. Свою позицию они отстаивали с помощью контраргументов.

 1. Безучастное отношение императора к большим человеческим жертвам в результате военных действий.
 2. Причисление Николая II к изменникам в связи с его отречением от престола.
 3. Жестокое подавление восстаний и рабочих беспорядков.
 4. Неудачная государственная и церковная политика.
 5. Гибель императора не за православную веру, а вследствие политических репрессий.

Несмотря на такое противостояние интересов, сторонники канонизации добились того, чтобы в 1981 году Русская православная церковь за границей причислила Николая II и его семью к лику святых мучеников.

Читайте также:  Юрий (Юра): значение имени, характер и судьба, происхождение и толкование, совместимость в любви

Молитва святым Царственным Страстотерпцам Романовым

Романовы перед казнью

Помогло в этом деле искреннее почитание простого народа, который несмотря на антирелигиозную пропаганду, безмерно уважал последнего императора. Поспособствовал и громкий резонанс в обществе, который поддерживали эмигранты из СССР.

Но несмотря на это только спустя практически 20 лет, в 2000 году после тяжелых споров император Николай II, его супруга и дети были возведены в ранг святых страстотерпцев Русской православной церковью Московского патриархата.

Случаи чудес

На данный момент можно найти несколько доподлинно подтвержденных случаев божественного вмешательства после прочтения молитвы к Царственным Страстотерпцам Романовым.

 1. Одним из первых засвидетельствованных чудес является выход подразделения казаков и их обоза сопровождения из непроходимого болота. По всем убеждениям местных жителей участок топи, где попали в окружение люди, был непроходимым. Выйти из той трясины можно было только по единственной тропе, которую перегородили преследователи. В миг отчаяния богослужитель отец Илий обратился с просьбой о помощи к Царю-мученику Николаю II. Людям удалось выйти из болота, но все дальнейшие попытки найти тропу не увенчались успехом.
 2. В 1925 году в одной из сербских газет был описан случай, когда женщине во сне явился сам император Николай. Он поведал ей, что сын, которого она считала погибшим, жив и скоро вернется к матери. Видение сбылось: через несколько месяцев молодой парень вернулся домой целым и невредимым.
 3. В октябре 1991 году был задокументирован еще один случай чудесного вмешательства. Двум женщинам, заблудившимся в непроходимом болоте, посчастливилось найти выход из трясины. Позже они рассказали: в момент, когда они поняли, что окончательно заблудились и пропали, единственной их надеждой осталась молитва о помощи царю Николаю II. Как только они произнесли последние слова, тут же налетел рой светлячков и указал им безопасный путь через болото. Исследователи фактов чудотворности молитв Царственным Страстотерпцам Романовым примечательным в данной истории считают то, что одна из женщин до этого случая не была истинно верующей.
 4. В 1998 году московский врач Олег Бельченко, которому подарили икону с изображением государя, стал замечать на ней небольшие пятна. Они периодически то появлялись, то исчезали. Заинтересовавшись данным феноменом, он обратился за разъяснениями к знакомому богослужителю. В дальнейшем, факт мироточения был засвидетельствован еще несколькими прихожанами, а сама икона помещена в один из московских храмов.
 5. Одним из недавних случаев проявления божественной силы икон с изображением семьи Романовых считается случай в храме города Звенигород. Пришедшие в храм по случаю праздника дети случайно заметили, что засохшие ветки дерева, что стояли в вазе у подножия иконы, неизвестным образом вновь расцвели и зазеленели. В таком состоянии они продолжали оставаться еще неделю, а затем резко пошли в рост. Ежедневно они вырастали на 1 см, пока настоятель храма не принял решения высадить их во двор. Согласно рассказам посетителей, молодые деревья по-прежнему растут перед входом в церковь и удивляют прихожан своей непохожестью на местные сорта растений.

Данные случаи и послужили одной из причин причисления царя Николая II и его семьи к лику Царственных Страстотерпцев.

Виды обращений к Царственным Страстотерпцам

Все молитвы, обращенные к царской семье, условно можно разделить на несколько групп, по цели их обращения.

 1. Покаянные. Они читаются в день убиения царя и его семьи. Также молитвы царственной семье возносят и в Рождество. Отдельно проводят службы в православных церквях Петербурга в день почитания местных мучеников.
 2. Просьбы о защите от врагов, стихийных бед и несчастий. Читаются в любой день.
 3. Для исполнения желаемого. Читаются в любой день.
 4. Молитвенные просьбы о помощи в болезни, гонении, заточениях и при душевных страданиях.
 5. О семейном благополучии. Сюда относятся просьбы о мире и счастье в семье, взаимном уважении между детьми и родителями, сохранении чести и достоинства, поиске своего предназначения в этой жизни.

Обычно молитвенные обращения ко всей царской семье читаются с целью попросить прощение за предков, которые поспособствовали исполнению несправедливого и жестокого приговора. Это так называемые покаянные молитвы.

Пример покаянной молитвы — тропарь второй Царственным Страстотерпцам, глас 5.

 • Еще один пример покаянной молитвы — кондак второй Царственным Страстотерпцам, глас 6.
 • Также семье царя читают молитвы с просьбой о сохранении государства, целостности страны, защите всего народа от врагов, голода, бед и несчастий.
 • Пример молитвы-просьбы о благе народа — тропарь первый Царственным Страстотерпцам, глас 4.

Кроме общих молитвенных обращений, которые адресуются всей царской семье, читают также и индивидуальные молитвы. Они направлены на решение той или иной проблемы или на исполнение конкретной просьбы.

Несмотря на свою неоднозначную политическую деятельность, царь Николай II имеет большой авторитет среди простого народа.

Сейчас в своих молитвах люди обращаются к нему с просьбами о поддержке и защите, а также о благополучии, сохранении чести и с желанием справедливости.

Отдельно стоят молитвы-просьбы о прощении за предательство и просьбы о снисходительности к запутавшемуся и страдающему народу.

Молитвенные обращения к царю Николаю имеют несколько вариантов:

 • о прощении и искуплении грехов;
 • о защите от врагов;
 • о помощи в решении проблем и поиске истинного жизненного пути;
 • об открытии истины и о принятии справедливого решения;
 • о сохранении чести и достоинства, а также об избавлении от соблазнов.

Примером молитвенного обращения об искуплении грехов народа к императору является молитва к царю Николаю Страстотерпцу, глас 5.

Еще одним примером является молитва царю-мученику Николаю II, в которой молящийся просит защиты от врагов, процветания для своего края и прощения за предательство.

Молитва святым Царственным Страстотерпцам Романовым

В отличие от своего царственного супруга, царицу Александру Федоровну часто просят о помощи женщины. Будучи при жизни матерью, святая помогает в делах, связанных с домашним бытом, воспитанием детей, здоровьем и семейными отношениями.

Так, царицу Александру Федоровну молят о:

 • счастливом замужестве;
 • здоровых и многочисленных детях;
 • мире в семье;
 • хороших и доверительных отношений между супругами;
 • уважении ко всем членам семьи;
 • очищении души и тела;
 • сохранении невинности.

Примером молитвенного обращения к царице Александре Федоровне служит кондак второй из акафиста святым Царственным Страстотерпцам — просьба о прощении и о милосердии.

Сильная молитвы, обращенная к Александре Федоровне, — икос пятый из акафиста святым Царственным Страстотерпцам о духовном очищении и приобщении к вере.

Также, существуют варианты молит, в которые обращаются к царственным супругам вместе, а не по одиночке. Обычно — это просьбы о счастливом браке и об обретении мира в семье.

Пример такой молитвы — кондак шестой из акафиста святым Царственным Страстотерпцам.

К царевичу Алексею

Менее популярным является молитвенное обращение к наследнику Николая II — царевичу Алексею. Обычно их используют дети, особенно мальчики. Обращаясь к цесаревичу, как к своему ровеснику, они просят о помощи в решении своих детских проблем:

 • уладить проблемы с родителями;
 • найти общий язык со сверстниками;
 • защититься от нападок хулиганов;
 • помочь в учебе.

К царевичу Алексею в своих молитвах обращаются и некоторые служащие силовых структур. Происходит это в связи с тем, что, несмотря на свой молодой возраст, наследник был шефом нескольких полков и атаманом казачьих войск. Военнослужащим поможет акафист святым Царственным Страстотерпцам, кондак восьмой.

Еще одним примером является икос восьмой из акафиста святым Царственным Страстотерпцам.

К юным княжнам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии обычно с молитвами обращаются девушки. У царственных сестер они просят о добродетельности, красоте, встрече с любимым молодым человеком. Также к княжнам, как и к другим членам царской семьи Романовых, обращаются и с покаянными молитвами.

Примером молитвенного обращения к царевнам служит икос седьмой из акафиста святым Царственным Страстотерпцам.

Источник: https://122plus.ru/molitva-svyatym-tsarstvennym-strastoterptsam/

Молитва царю Николаю 2

Им молятся о семейном благополучии, любви между супругами, о правильном воспитании детей, о сохранении чистоты и целомудрия, о доброй невесте или женихе. Царственную семью просят о молитвенной помощи в болезнях, гонениях, скорбях, заточении.

Молитва святым Царственным Страстотерпцам Романовым

Молитва царю Николаю 2 слушать

О святый великий Российский Царю и страстотерпче Николае! Вонми гласу моления нашего и вознеси ко Престолу всевидящаго Господа стенания и воздыхания народа Русскаго, некогда богоизбраннаго и благословеннаго, ныне же падшаго и от Бога отступившаго.

Разреши клятвопреступление, доселе тяготеющее над народом Русским.

Тяжко бо согрешихом, отступивше от Царя Небеснаго, оставльше веру православную на попрание нечестивых, преступльше клятву соборную и не возбранивше убиению твоему, Семьи твоея и верных слуг твоих.

Не бо послушахом повеления Господня: «Не прикасайтеся помазанным Моим» паки же Давиду глаголющу: «Иже прострет руку на Помазанника Господня, не Господь ли поразит его?» И се ныне достойная по делом нашим приемлем, тяготеет бо даже до дне сего на нас грех царския крови пролития.

Доныне оскверняются святыни наши. Блуд и беззаконие не оскудевают от нас. Чада наши преданы на поругание. Вопиет к небу кровь невинная, на всякий час в земле нашей проливаемая.

Но виждь слезы и сокрушение сердец наших, каемся бо, якоже киевляне некогда пред князем Игорем, ими умученным; якоже владимирцы пред князем Андреем Боголюбским, ими убиенным, и просим: умоли Господа, да не отвратится от нас до конца, да не лишит народ Русский великаго избранничества Своего, но да подаст нам разум спасения, во еже восстати нам из глубины падения сего.

Имаши бо, Царю Николае, дерзновение велие, ты бо кровь свою пролиял еси за народ свой, и душу положил еси не токмо за други, но и за враги своя. Сего ради предстоиши ныне в Невечернем Свете Царю Славы, яко верный слуга Его.

Буди нам ходатай и заступник, и охранитель. Не отвратися от нас, и не остави нас на попрание нечестивых. Даруй нам силы на покаяние, и правосудие Божие приклони на милосердие, да не погубит нас до конца Господь, но да вся простит и милостивно помилует, и спасет землю Русскую и народ ея.

Да избавит же Отечество наше от постигших бед и напастей, возродит веру и благочестие, восставит же престол Царей православных, еже сбытися пророчествам угодников Божиих. И да прославят люди Русские по всей вселенней всехвальное имя Господне и верно послужат Ему до скончания века, воспевая славу Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О святый страстотерпче, царю мучениче Николае! Господь тя избра помазанника Своего, во еже милостивно и право судити людем твоим и хранителем церкви православныя быти.

Сего ради со страхом Божиим царское служение и о душах попечение совершал еси. Господь же, испытуя тя, яко Иова многострадальнаго, попусти ти поношения, скорби горькия, измену, предательство, ближних отчуждение и в душевных муках земнаго царство оставление.

Вся сия ради блага России, яко верный сын ея, претерпев и, яко истинный раб Христов, мученическую кончину прием, Небеснаго Царства достигл еси, идеже наслаждаешися вышния славы у престола всех Царя, купно со святою супружницею твоею, царицею Александрою, и царственными чады Алексием, Ольгою, Татияною, Мариею и Анастасиею.

Ныне, имея дерзновение велие у Христа Царя, моли, да простит Господь грех отступления народа нашего, и подаст грехов прощение, и на всякую добродетель наставит нас, да стяжим смирение, кротость и любовь и сподобимся Небесного Царствия, идеже купно с тобою и всеми святыми новомученики и исповедники российскими прославим Отца и Сына Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

О, святая седмерице, царственнии страстотерпцы, Николае, Александро, Алексие, Марие, Ольго, Татиано и Анастасие!

Вы, союзом любве Христовы связуеми, дом ваш, яко малую церковь, благочестно устроили есте и смирением себе посреде земнаго величия украсили есте.

В годину же братоубийственныя брани и гонений безбожных во отечестве нашем, все упование на Бога возложивше, образ терпения и страдания всей земли Российстей явили есте и, молящеся о мучителех, клевету, узы и изгнание, глумление, насмеяние и оболгание, убиение и телес поругание мужественне претерпели есте.

Сего ради от земнаго царствия к Небесному прешли есте и теплии ходатаи о нас явилися есте. О, святии угодницы Божии!

Молитеся о нас Богу, да Церковь в единомыслии и твердей вере соблюдет, страну нашу миром и благоденствием оградит и от междоусобныя брани и разделения избавит, власть предержащую умудрит, воинство мужеством украсит, народ от разорения сохранит, супруги христианския в верности и любви укрепит, чада в благочестии и послушании возрастит, и вся ны купно с вами сподобит воспевати Пречестное и Великолепое имя Живоначальныя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читайте также:  Молитва «ненавидящих и обидящих нас прости, господи человеколюбче» на русском языке

Более 2000 изображений Пресвятой Богородицы

Молитва святым Царственным Страстотерпцам Романовым
 Молитва святым Царственным Страстотерпцам Романовым

Copyright © 2007-2020 www.ikona2.info — Вышивка икон бисером и камнями. При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.

Источник: https://ikona2.info/molitva32.php

Чудеса по молитвам царственных страстотерпцев

Вскоре, после того как было объявлено о расстреле Государя, Святейший Патриарх Тихон благословил архипастырей и пастырей совершать о нем панихиды. Сам Святейший 8 (21) июля 1918 года во время богослужения в Казанском соборе в Москве сказал:

«На днях свершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь Николай Александрович… Мы должны, повинуясь учению слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его.

Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией.

Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе».

 • Почитание Царской семьи, начатое уже Святейшим Патриархом Тихоном в заупокойной молитве и слове на панихиде в Казанском соборе в Москве по убиенному Императору через три дня после екатеринбургского убийства, продолжалось — несмотря на господствовавшую идеологию — на протяжении нескольких десятилетий советского периода нашей истории.
 • Многие священнослужители и миряне втайне возносили к Богу молитвы о упокоении убиенных страдальцев, членах Царской семьи.
 • К моменту прославления Царственных мучеников накопилось огромное количество свидетельств о их благодатной помощи — об исцелениях больных, соединении разобщенных семей, защите церковного достояния от раскольников, о мироточении икон с изображениями Императора Николая и Царственных мучеников, о благоухании и появлении на иконных ликах Царственных мучеников пятен кровавого цвета.
 • Чудеса по молитвам царственных страстотерпцев:

Одним из первых засвидетельствованных чудес было избавление во время гражданской войны сотни казаков, окруженных в непроходимых болотах красными войсками. По призыву священника отца Илии в единодушии казаки обратились с молитвенным воззванием к Царю-мученику, Государю Российскому — и невероятным образом вышли из окружения.

***

 1. В Сербии в 1925 году был описан случай, когда одной пожилой женщине, у которой двое сыновей погибли на войне, а третий пропал без вести, было видение во сне Императора Николая, который сообщил, что третий сын жив и находится в России — через несколько месяцев сын вернулся домой.

***

В октябре 1991 года две женщины поехали за клюквой и заблудились в непроходимом болоте. Надвинулась ночь, и болотная трясина могла бы легко затянуть неосторожных путешественниц.

Но одна из них вспомнила описание чудесного избавления отряда казаков — и по их примеру стала усердно молить о помощи Царственных мучеников: «Убиенные Царственные мученики, спасите нас, рабу Божию Евгению и Любовь!» Внезапно в темноте женщины увидели светящийся сук от дерева; ухватившись за него, выбрались на сухое место, а затем вышли на широкую просеку, по которой дошли до деревни. Примечательно, что вторая женщина, также свидетельствовавшая об этом чуде, была в то время еще далеким от Церкви человеком.

***

Учащаяся средней школы из города Подольска Марина — православная христианка, особо почитающая Царскую Семью — чудесным заступничеством Царских детей была избавлена от хулиганского нападения.

Нападавшие трое молодых людей хотели затащить ее в машину, увезти и обесчестить, но внезапно в ужасе бежали. Позднее они признались, что увидели Императорских детей, которые заступились за девушку. Это произошло накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы в 1997 году.

Впоследствии стало известно, что молодые люди покаялись и в корне изменили свою жизнь.

***

Датчанин Ян-Майкл в течение шестнадцати лет был алкоголиком и наркоманом, причем пристрастился к этим порокам с ранней молодости. По совету добрых знакомых в 1995 году он отправился в паломническую поездку по историческим местам России; попал он и в Царское Село.

На Божественной литургии в домовой церкви, где некогда молились Царственные Мученики, он обратился к ним с горячей мольбой о помощи — и почувствовал, что Господь избавляет его от греховной страсти.

17 июля 1999 года он принял православную веру с именем Николай в честь святого Царя-мученика.

***

Московский врач Олег Бельченко 15 мая 1998 года получил в подарок икону Царя-мученика, перед которой практически ежедневно молился, и в сентябре стал замечать на иконе небольшие пятна кровавого цвета. Олег принес икону в Сретенский монастырь; во время молебна все молящиеся почувствовали от иконы сильное благоухание.

Икона была перенесена в алтарь, где находилась в течение трех недель, причем благоухание не прекращалось. Позднее икона побывала в нескольких московских храмах и монастырях; было многократно засвидетельствовано мироточение от этого образа, свидетелями которого были сотни прихожан.

В 1999 году чудесным образом у мироточивой иконы Царя-мученика Николая II исцелился от слепоты 87-летний Александр Михайлович: сложная глазная операция почти не помогла, но когда он с горячей молитвой приложился к мироточивой иконе, а служивший молебен священник покрыл его лицо полотенцем со следами мира, наступило исцеление — зрение вернулось.

Мироточивая икона побывала в ряде епархий — Ивановской, Владимирской, Костромской, Одесской… Везде, где побывала икона, были засвидетельствованы многочисленные случаи ее мироточения, а двое прихожан одесских храмов сообщили о исцелении от болезни ног после молитвы перед иконой.

Из Тульчинско-Брацлавской епархии сообщили о случаях благодатной помощи по молитвам пред этой чудотворной иконой: от тяжелого гепатита была исцелена раба Божия Нина, получила исцеление сломанной ключицы прихожанка Ольга, от тяжелого поражения поджелудочной железы исцелилась раба Божия Людмила.

***

Во время Юбилейного Архиерейского Собора прихожанки строящегося в Москве храма в честь преподобного Андрея Рублева собрались для совместной молитвы Царственным мученикам: один из приделов будущего храма планируется освятить в честь новомучеников. При чтении акафиста молящиеся почувствовали сильное благоухание, исходившее от книг. Это благоухание продолжалось в течение нескольких дней.

К Царственным страстотерпцам многие христиане обращаются ныне с молитвой о укреплении семьи и воспитании детей в вере и благочестии, о сохранении их чистоты и целомудрия — ведь во время гонений Императорская семья была особенно сплоченной, пронесла несокрушимую веру православную чрез все скорби и страдания.

Источник: http://mozhblag.prihod.ru/2015/02/19/chudesa-po-molitvam-tcarstvennih-strastoterptcev/

Псаломщик — <

Тропарь, глас 4:

Днесь, благове́рнии лю́дие, све́тло почти́м / седмери́цу честну́ю ца́рственных страстоте́рпец, / Христо́ву еди́ну дома́шнюю Це́рковь: / Никола́я и Алекса́ндру, / Алекси́я, О́льгу, Татиа́ну, Мари́ю и Анастаси́ю.

/ Ти́и бо, уз и страда́ний многоразли́чных не убоя́вшеся, / от богобо́рных смерть и поруга́ние теле́с прия́ша / и дерзнове́ние ко Го́споду в моли́тве улучи́ша.

/ Сего́ ра́ди к ним с любо́вию возопии́м: / о святи́и страстоте́рпцы, / гла́су покая́ния и стена́нию наро́да на́шего вонми́те, / зе́млю Росси́йскую в любви́ к Правосла́вию утверди́те, / от междоусо́бныя бра́ни сохрани́те, / мир ми́рови у Бо́га испроси́те // и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 • Ин тропарь, глас 5:
 • Ца́рства земна́го лише́ние,/ у́зы и страда́ния многоразли́чныя/ кро́тко претерпе́л еси́,/ свиде́тельствовав о Христе́ да́же до сме́рти от богобо́рцев,/ страстоте́рпче вели́кий Боговенча́нный царю́ Нико́лае,/ сего́ ра́ди му́ченическим венце́м на Небесе́х,/ венча́ тя с цари́цею и ча́ды и слуги́ твои́ми Христо́с Бог,/ Его́же моли́ поми́ловати страну́ Росси́йскую// и спасти́ ду́ши на́ша.
 • Ин тропарь, глас 7:
 • А́нгели земли́ Росси́йския,/ и воскресе́ния ея́ путеводи́телие,/ Царю́ Никола́е и Цари́це Алекса́ндро,/ нача́вшемуся богоотступле́нию,/ Держа́вою благове́рне пра́вившии,/ и ю́ныя Вели́кия Княжны́,/ в труде́х и милосе́рдии до́бре подвиза́вшияся,/ и Царе́вичу страда́льче Алекси́е,/ Ца́рственнии страстоте́рпцы,/ я́ко а́гнцы незло́бивии,/ от безбо́жных губи́телей Руси́/ му́чимии и закла́ннии,/ ны́не же ца́рство ве́чное прии́мшии,/ моли́теся Небе́сному Царю́ царе́й/ о Держа́ве сро́дников ва́ших,/ просвети́тися ей ве́рою отце́в// и покая́нием па́ки возроди́тися.
 • Кондак, глас 8:
 • Избра́ннии Царе́м ца́рствующих и Го́сподем госпо́дствующих / от ро́да царе́й Росси́йских, / благове́рнии му́ченицы, / му́ки душе́вныя и смерть теле́сную за Христа́ прии́мшии / и венцы́ Небе́сными увенча́вшиися, / к вам, я́ко покрови́телем на́шим ми́лостивым, / с любо́вию благода́рне вопие́м: / ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, // за Русь Святу́ю пред Бо́гом усе́рднии моли́твенницы.
 • Ин кондак, глас 6:
 • Наде́жда царя́ му́ченика/ с цари́цею и ча́ды и слуги́ укрепи́,/ и к Твое́й любви́ окрыли́, бу́дущий им поко́й предвозвести́вши,// тех моли́твами, Го́споди, поми́луй нас.
 • Ин кондак, глас 3:

Днесь ублажа́ем Ца́рственныя страстоте́рпцы,/ пе́рвее богоуго́дне Росси́и послужи́вшия,/ труды́ и ско́рби ве́лия поне́сшия,/ от богобо́рцев за благоче́стие возненави́денныя,/ и сего́ ра́ди я́ко Правосла́вия столпи́,/ слуга́ми диа́вола убие́нныя./ Мо́лим вы, святи́и му́ченицы:/ Никола́е, Алекса́ндро, Алекси́е,/ О́льго, Татиа́но, Мари́е, Анастаси́е,/ моли́те Христа́ Бо́га// благоче́стием просвети́ти лю́ди ва́ша.

Молитва

О святы́й страстоте́рпче, царю́ му́чениче Нико́лае! Госпо́дь тя избра́ пома́занника Своего́, во е́же ми́лостивно и пра́во суди́ти лю́дем твои́м и храни́телем Це́ркве Правосла́вныя бы́ти. Сего́ ра́ди со стра́хом Бо́жиим ца́рское служе́ние и о душа́х попече́ние соверша́л еси́.

Госпо́дь же, испыту́я тя, я́ко И́ова Многострада́льнаго, попусти́ ти поноше́ния, ско́рби го́рькия, изме́ну, преда́тельство, бли́жних отчужде́ние и в душе́вных му́ках земна́го ца́рства оставле́ние.

Вся сия́ ра́ди бла́га Росси́и, я́ко ве́рный сын ея́, претерпе́в и, я́ко и́стинный раб Христо́в, му́ченическую кончи́ну прие́м, Небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́, иде́же наслажда́ешися Вы́шния сла́вы у Престо́ла всех Царя́, ку́пно со свято́ю супру́жницею твое́ю, цари́цею Алекса́ндрою, и ца́рственными ча́ды Алекси́ем, О́льгою, Татия́ною, Мари́ею и Анастаси́ею. Ны́не, име́я дерзнове́ние ве́лие у Христа́ Царя́, моли́, да прости́т Госпо́дь грех отступле́ния наро́да на́шего, и пода́ст грехо́в проще́ние, и на вся́кую доброде́тель наста́вит нас, да стяжи́м смире́ние, кро́тость и любо́вь и сподо́бимся Небе́сного Ца́рствия, иде́же ку́пно с тобо́ю и все́ми святы́ми новому́ченики и испове́дники Росси́йскими просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем вас,/ святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Назад к списку

Источник: http://diak.ortox.ru/*_muchenikam/view/id/1168931

Молитва Царской семье | Феодоровский храм

14.08.2009

Молитва Царской семье

О святый страстотерпче царю мучениче Николае! Господь тя избра помазанника Своего, во еже милостивно и право судити людем твоим и хранителем Церкве Православныя быти. Сего ради со страхом Божиим царское служение и о душах попечение совершал еси.

Господь же, испытуя тя, яко Иова Многострадальнаго, попусти ти поношения, скорби горькия, измену, предательство, ближних отчуждение и в душевных муках земнаго царства оставление.

Вся сия ради блага России, яко верный сын ея, претерпев, и, яко истинный раб Христов, мученическую кончину прием, Небеснаго Царства достигл еси, идеже наслаждаешися Вышния славы у Престола всех Царя, купно со святою супружницею твоею царицею Александрою и царственными чады Алексием, Ольгою, Татианою, Мариею и Анастасиею.

Ныне, имея дерзновение велие у Христа Царя, моли, да простит Господь грех отступления народа нашего и подаст грехов прощение и на всякую добродетель наставит нас, да стяжим смирение, кротость и любовь и сподобимся Небеснаго Царствия, идеже купно с тобою и всеми святыми новомученики и исповедники Российскими прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 • Акафист Царской семье
 • Кондак 1
 • Избрании царственнии страстотерпцы седмочисленнии, Христу Богу, яко агнцы непорочнии, в жертву принесшиися. Земли Российския хранитилие и молитвенницы, яко стяжавшии от Царя царствующих и Господа господствующих благодать молитися за ны, от всяких нас бед и напастей свободите, да благодарственно восхваляем вас:
 • Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.Икос 1
 • Ангели Божий, хранителие душ и телес ваших, наставляху и укрепляху вас, святии, не токмо во страданиих, но присно утверждаху во истиннем пути, да будет житие ваше праведным к увенчанию мученическому, темже прославляем вас сице:
 • Радуйтеся, страх Божий в сердце, яко основание, положившии;
 • радуйтеся, премудрость Божию издетска возлюбившии.
 • Радуйтеся, не яко наемницы, но сыны Божии Господу угодившии;
 • радуйтеся, яко и звания друзей Божиих удостоившиися.
 • Радуйтеся, христианскаго благочестия твердое правило;
 • радуйтеся, Православныя веры крепкое исповедание.
 • Радуйтеся, царствующаго рода Российскаго утверждение;
 • радуйтеся, страждущаго народа нашего утешение.
 • Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.Кондак 2
Читайте также:  Понятие «душа» в философии: определения древнегреческих, восточных и современных философов

Видящи Пресвятая Дева скорбь, стенание и плач народа нашего, егда смутная времена насташа, умилосердися и яви милость Свою чрез икону, именуемую Феодоровская, во избрании законнаго от Бога Михаила царя, да будет икона та покров и защита ему и всему новоизбранному царскому роду и во утверждение державы Российския. Сего ради мы благодарственно вопием Богу: Аллилуиа.Икос 2

 1. Разумеша людие Российстии, яко Господь избранием на царство Российское новаго рода от благочестиваго корене утиши нестроения, смуты, мятежи в Земли нашей и мир и благостояние Церкви Своей дарова. Мы же, к вам, царственнии страстотерпцы, яко рождием от ветви сея благословенныя, со умилением вопием:
 2. Радуйтеся, венец и похвало рода царскаго и священнаго;
 3. радуйтеся, корене благочестиваго преславныя отрасли.
 4. Радуйтеся, Российскаго Патриарха Филарета и великия старицы инокини Марфы святое наследие;
 5. радуйтеся, благочестия двоицы сея преславное исполнение.
 6. Радуйтеся, священнаго праотца вашего любовь и ревность о Православном отечестве наследовавшии;
 7. радуйтеся, преподобныя праматере смирение и упование на помощь Божию восприемшии.
 8. Радуйтеся, прадеднаго благословения Божия Матере удостоившиися;
 9. радуйтеся, благословение сие, яко залог, даже до смерти мученическия соблюдшии.
 10. Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.Кондак 3
 11. Сила Божия и промышление Всевышняго явися в рождении твоем, царственный страстотерпче Николае, великому бо чудотворцу Мир Ликийскому уподобився, новый заступник Российския Земли показался еси, многия же скорби и болезни, яко праведный Иов, в житии претерпев, ныне с лики мученическими наслаждаешися райскаго блаженства, воспевая Богу: Аллилуиа.Икос 3
 12. Имея сугубыя заступники и покровители, Иова праведнаго и Николая святителя, в рождении твоем, державный страстотерпче, добродетели тех в сердце стяжал еси. Мы же, благодаряще Бога и дивящеся Его всесильному промышлению о тебе, благоговейне воспеваем сице:
 13. Радуйся, в молитвах святителя Мир Ликийских присно призываяй;
 14. радуйся, того помощию Российскую Державу праведно окормляяй.
 15. Радуйся, сердечным попечением о людех тому уподобивыйся;
 16. радуйся, милосердие во всех делех, якоже оный, явивый.
 17. Радуйся, истину и верность во всем житии твоем, яко Иов, сохранивый;
 18. радуйся, кротость и незлобие того в сердце твоем стяжавый.
 19. Радуйся, в тяжких бедах, якоже многострадальный праведник, устнама пред Богом ничимже согрешивый;
 20. радуйся, вся приключшаяся тебе благодарно со смирением терпевый.
 21. Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.Кондак 4

Бурю смущения, воздвизаемую от человек злочестивых в стране нашей, твой державный родитель рукою крепкою укроти и царство Российское цело и нерушимо тебе в наследие даде. Обаче завистию диаволею Земля наша в вящее искушение ввержена бысть и тя, угодниче Божий, отверже. Ты же, святче, провидя сие попущение Божие за грехи людския, усердно Богу воспевал еси: Аллилуиа.Икос 4

 • Слыша наставления державных родителей твоих и праведнаго Иоанна Кронштадтскаго, како подобает православному государю быти, положил еси в сердце, царственный страстотерпче Николае, Православие, державу и народ Российский во единстве блюсти. Сего ради мы воспеваем тебе тако:
 • Радуйся, благочестивых родителей отрадо и утешение;
 • радуйся, мудрых наставлений исполнение.
 • Радуйся, издетска вере и благочестию наученный,
 • радуйся, в любви к Богу и Церкви укорененный;
 • Радуйся, в верности ко отечеству и народу своему воспитанный;
 • радуйся, душу свою за него положити готовый.
 • Радуйся, царский венец от Бога с благоговением восприемый;
 • радуйся, дара Духа Святаго на царское служение в помазании миром удостоенный.
 • Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.Кондак 5

Богосветлая звезда во мраце скорбей благоверней супружнице твоей явился еси, царственный страстотерпче Николае, указуя и возглавляя путь ея, якоже повеле Господь. Мы же, прославляюще ваш благословенный святый брачный союз во Христе, хвалу Богу воздаем, поюще: Аллилуиа.Икос 5

 1. Видя царственный страстотерпец, яко зарю солнечную, яко Ангела светла, юницу Александру, избра ю себе в благоверную супружницу, православную царицу и матерь народа Российскаго. Мы же, ведуще усердное служение ея, воспеваем сице:
 2. Радуйся, именитаго рода благочестивое прозябение;
 3. радуйся, от лютерския веры к Православию образе спасительнаго прехождения.
 4. Радуйся, всем сердцем молитву возлюбившая;
 5. радуйся, о службе Божией сердечно ревновавшая.
 6. Радуйся, словом Божиим и писанием святых отец себе назидавшая;
 7. радуйся, посты церковныя благоговейно соблюдавшая.
 8. Радуйся, русское благочестие достойне восприемшая;
 9. радуйся, истиныя жизни во Христе приобщившаяся.
 10. Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.Кондак 6

Проповедницы чистоты святаго брака во образ единства Христа и Церкве явилися есте, благовернии Николае и Александро. Вы бо, благодать сего великаго таинства достойно восприемше, даже до мученическия кончины Христу и друг другу верность сохранили есте, присно воспевающе Богу: Аллилуиа.Икос 6

 • Возсия в стране Российстей, яко прекрасная светила, благоверная царственная чета Николай и Александра, истинная домашняя церковь, супрузи, связуемии союзом любве о Господе. Мы же, прославляюще образ их супружескаго целомудрия и добронравнаго жития в мире сем развращеннем и грешнем, со благоговением воспеваем сице:
 • Радуйтеся, всем сердцем Бога взыскавшии;
 • радуйтеся, в путех Господних непорочно ходившии. Радуйтеся, чето честная, свыше избранная;
 • радуйтеся, двоице святая, славою и честию от Бога увенчанная.
 • Радуйтеся, целомудрие супружеское многочадием прославившии;
 • радуйтеся, чада своя, яко новосаждения масличная, окрест трапезы Небесныя собравшии.
 • Радуйтеся, в супружестве благочестно жити научающии;
 • радуйтеся, мир Христов оным милостивно низпосылающии.
 • Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.Кондак 7

Хотяще свой дом благочестно устроити, заповеди Господни и брак честен добре соблюли есте, благовернии супрузи Николае и Александро. Темже, многочадием свою домашнюю церковь украсивше и дщери своя, яко мудрыя евангельския девы, воспитавше, в невесты Христу уготовали есте. С нимиже ныне вкупе воспеваете Богу: Аллилуиа.Икос 7

Новую милость яви Господь народу русскому, добронравныя и целомудренныя дщери благочестивыя царственныя четы: Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. Тыя бо, женам мироносицам подражающыя и елей милосердия в душах хранящыя, болящим и страждущим усердно послужиша и мученическую смерть за Христа прияша. Сего ради прославляем их сице:

 1. Радуйтеся, дщери царевы, обетований Божиих сподобльшияся;
 2. радуйтеся, заповедь Божию о почитании родителей соблюдшия.
 3. Радуйтеся, царскаго достоинства не посрамившия;
 4. радуйтеся, стихиями мира сего не порабощенныя.
 5. Радуйтеся, людем, сущым в бедах и скорбех, помогающия;
 6. радуйтеся, за врагов своих усердно молящияся.
 7. Радуйтеся, агницы непорочныя, в жертву Богу себе принесшия;
 8. радуйтеся, невесты Христовы, в чертозех Жениха Небеснаго пребывающия.
 9. Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.Кондак 8

Странно и чудно бысть рождение твое, святый царевичу Алексие. Плод бо благославен молитв Саровскаго чудотворца и чаемый царственный наследник родителей быв, слава, надежда и упование явился еси всем концем Земли нашея. Сего ради людие Российстии с радостию благодарственно воспеша Богу: Аллилуиа.Икос 8

 • К вышним душею детскою, яко Ангел, устремляяся, святый царевичу Алексие, родители, сестры, сродники и ближняя искренне возлюбил еси и, яко агнец незлобивый, руками злочестивых убиен, новый отрок страстотерпец явился еси. Сего ради восхваляем тя сице:
 • Радуйся, отроча, от утробы матерния Богом предъизбранное;
 • радуйся, чадо, усердными родительскими молитвами к чудотворцу Саровскому России дарованное.
 • Радуйся, царевичу добролюбезный и кроткий, милосердие в сердце стяжавый;
 • радуйся, страдальче, многия скорби и недуги измлада безропотно терпевый.
 • Радуйся, наследниче Российскаго престола, от беззаконных убиенный;
 • радуйся, наследником Царствия Небеснаго от Бога явленный.
 • Радуйся, агнче непорочный, яко праведный Авель, умерщвленный;
 • радуйся, страстотерпче, к лику святых отроков, яко Димитрий царевич, причтенный.
 • Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.Кондак 9

Всяк благочестивый удивляется о тебе, царю Николае, како ты во времена, егда в земли нашей истина умалися и подавляшеся неправдою, пребыл еси сын верный Святыя Церкве, защитник и хранитель Православныя веры, таже исповедник и мученик Христов. Сего ради Церковь Русская, ликующи, Богу вопиет: Аллилуиа.Икос 9

 1. Ветии зловещаннии тщашася оболгати тя лжою и лестию, и истребити память о тебе, царственный помазанниче Божий Николае, кровавым тя нарицающе, обаче погибе память тех с шумом. К тебе же, воистину кровь свою за Христа пролиявшему, Российский народ с покаянием вопиет:
 2. Радуйся, прославления праведников и угодников Божиих добрый рачителю;
 3. радуйся, Кронштадтскаго пастыря и Саровскаго чудотворца усердный почитателю.
 4. Радуйся, православных храмов боголюбивый созидателю;
 5. радуйся, иноческих обителей и монашества благочестивый покровителю.
 6. Радуйся, Святыя Земли и Горы Афонския щедрый благотворителю;
 7. радуйся, духовных вертоградов мудрый попечителю.
 8. Радуйся, возрождения соборнаго начала Церкве Русския устроителю;
 9. радуйся, восстановления всероссийскаго патриаршаго престола ревнителю.
 10. Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.Кондак 10

Спасти и сохранити хотя православное царство Российское цело и нерушимо, святый благоверный царю Николае и, видя ослепление народа твоего, отрекшагося от Царя Небеснаго, такожде и земнаго, в душевных муках, оставил еси престол земный. Темже, уповая на милость Господа и себе в руце Божии предав, непоколебим в вере и благочестии пребыл еси, воспевая: Аллилуиа.Икос 10

 • Стена и ограждение был еси всем православным людем Российским, святый благоверный царю Николае, избавляя их от нашествия иноплеменников и братоубийственныя брани и мир, елико возможно, тщался еси имети со всеми. Мы же, ведуще сие, благодарне тебе воспеваем:
 • Радуйся, пророчески призвавый народы мечи на орала перековати;
 • радуйся, евангельски сподобивыйся блаженства миротворцев стяжати.
 • Радуйся, стран словенских надежный защитителю;
 • радуйся, народов державы Российския сугубый попечителю.
 • Радуйся, державы Российския мудрый правителю;
 • радуйся, во бранех искусный и доблий воителю.
 • Радуйся, дерзостных дел служителей беззакония тайнаго губителю;
 • радуйся, восставших на Бога и на тя, яко помазанника Его, посрамителю.
 • Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.Кондак 11

Пения всякаго достойна память ваша, святии царственнии страстотерпцы. Вы бо, образ исповедничества и ревности по Бозе верным людем показавше, заповедаете не мстити злодеющим, яко любы токмо победит зло, паче же прощати гонящим и молитву творити за них, благодарственно поюще Богу: Аллилуиа.Икос 11

 1. Светоносный светильник седмочисленный вемы вас, святии царственнии мученицы, царским бо путем шествующе, в жертву благоугодную Агнцу Божию уготоваете себе и невинно смерть приясте. Темже просвещение нам даруйте, озаряюще омраченная сердца наша, и верным путем шествовати научите, прославляющим вас сице:
 2. Радуйтеся, агнцы непорочнии, Христу Пастырю последовавшии;
 3. радуйтеся, образ исповедничества, верным людем показавшии.
 4. Радуйтеся, от юности совесть чисту соблюдшии;
 5. радуйтеся, жизни конец достойно восприемшии.
 6. Радуйтеся, седмочисленнии страстотерпцы, во едином дусе Богу представшии;
 7. радуйтеся, кровию мученическою Церковь Христову украсившии.
 8. Радуйтеся, новомученицы, за Русь Святую от безбожных пострадавшии;
 9. радуйтеся, лик страстотерпцев Российских добле восполнившии.
 10. Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.Кондак 12

Благодать изрядну Бог дарова Церкви Российстей, прославив на Небеси святыя царственныя страстотерпцы. Сего ради и мы на земли прославляем вас, яко истинныя хранители и покровители страны нашея, и Богу вопием: Аллилуиа.Икос 12

 • Поюще промышление Божие, подвигшее сердца людей Российских прославити вас, царственнии страстотерпцы, на земли евангельски пожившия и за Христа от безбожных пострадавшия и чудесы по смерти прославльшиеяся, дерзаем воспевати сице:
 • Радуйтеся, яко прославлению вашему многия люди возрадовашася;
 • радуйтеся, яко чудесы вашими сердца верных укрепишася.
 • Радуйтеся, народ Российский к покаянию призывающии;
 • радуйтеся, отеческия заветы исполняти нас наставляющии.
 • Радуйтеся, молитвами вашими от междоусобия нас избавляющии;
 • радуйтеся, в мире и любви со всеми жити нам помогающии.
 • Радуйтеся, яко образы ваши мироточением прославляются;
 • радуйтеся, яко в честь вашу храмы созидаются.
 • Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.Кондак 13

О единодушная великоименитая седмерице, царственнии страстотерпцы, многия скорби, поругания, страдания душевная и смерть телесную за Христа приемшии и венцы небесными от Него увенчаннии! Приимите ныне от нас похвальное прославление и сердечное покаяние и милостивным вашим ходатайством умолите Царя Славы мир Церкви нашей даровати, страну в Православии, благочестии и единстве сохранити, нам же ожесточения сердечнаго и ослепления избавитися, да сыновне Богу вопием: Аллилуиа.

(Сей кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Текст акафиста святым царственным страстотерпцам утвержден Богослужебной комиссией и Священным Синодом Русской Православной Церкви на заседании Св. Синода от 17 июля 2002 года.

Источник: http://feodhram.ru/tainstva-i-molitvyi/39.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector